تقدير از دانشجوي مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد در اختتاميه اولين المپياد مهارتي دانشگاه جامع علمي کاربردي
در آيين اختتاميه اولين المپياد مهارتي دانشجويان دانشگاه جامع علمي کاربردي کشور که با حضور رئيس دانشگاه جامع علمي کاربردي کشور و رئيس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري به صورت برخط در اراک برگزار شد از دانشجوي مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد تقدير شد.
به گزارش روابط عمومي مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد، مراسم اختتاميه اولين المپياد مهارتي دانشجويان دانشگاه جامع علمي کاربردي روز چهارشنبه نهم مهرماه  به صورت غيرحضوري (ويدئوکنفرانس ) با حضور دکتر محمدحسين اميد رئيس دانشگاه جامع علمي کاربردي و دکتر مجتبي صديقي رئيس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري در اراک برگزار شد.
در اين مراسم  از محمدرضا بيگي  دانشجوي رشته فناوري اطلاعات و ارتباطات مرکز آموزش علمي کاربردي جهاددانشگاهي شهرکرد که  موفق به کسب رتبه نخست اولين المپياد مهارتي دانشگاه در رشته فناوري اطلاعات و ارتباطات شد، تجليل بعمل آمد.