با جهاد دانشگاهی استان
            

 
رئيس جهاد دانشگاهي استان در ديدار با کارکنان مرکز:

مرکز عالي علمي کاربردي جهاد دانشگاهي بايد حرف برتر را در ميان ديگر مراکز علمي کاربري استان به ميدان آورد رئيس جهاد دانشگاهي استان با رئيس، معاون آموزش و پژوهش و کارکنان مرکز آموزش علمي کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد به منظور بررسي راه‌هاي ارتقاء سطح خدمات آموزشي، پژوهشي اين مرکز نشست و گفتگو کرد.

رئيس جهاد دانشگاهي استان در ديدار با کارکنان مرکز:

مرکز عالي علمي کاربردي جهاد دانشگاهي بايد حرف برتر را در ميان ديگر مراکز علمي کاربري استان به ميدان آورد رئيس جهاد دانشگاهي استان با رئيس، معاون آموزش و پژوهش و کارکنان مرکز آموزش علمي کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد به منظور بررسي راه‌هاي ارتقاء سطح خدمات آموزشي، پژوهشي اين مرکز نشست و گفتگو کرد.

رئيس جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري:

کدرشته‌هاي جديدي به رشته‎هاي مرکز علمي‌کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد اضافه مي‌شود مرکز آموزش‌ عالي علمي ـ ‌کاربردي جهاد دانشگاهي به عنوان يکي مراکز علمي ومهارتي اين نهاد تحقيقاتي به دنبال ارتقاي کمي و کيفي آموزش‎هاي مهارتي براي کمک به توسعه استان است.

در ديدار رئيس جهاد دانشگاهي با کارکنان جهاد دانشگاهي استان مطرح شد

قول مساعد رئيس جهاددانشگاهي کشور براي اختصاص اعتبار به ساختمان در حال ساخت مرکز علمي کاربردي جهاددانشگاهي به گزارش روابط عمومي مرکز علمي کاربردي جهاددانشگاهي دکتر حميد رضا طيبي از افتتاح ساختمان جديد مرکز علمي کاربردي جهاددانشگاهي در سال جاري خبر داد.

رييس جهاددانشگاهي چهارمحال و بختياري:

علمي کاربردي جهاددانشگاهي ريشه‌هاي حرکت فناورانه را غنا مي‎بخشد رييس جهاددانشگاهي استان چهارمحال و بختياري گفت: آموزش عالي علمي کاربردي جهاددانشگاهي مرکزي موثر براي غني کردن ريشه‌هاي حرکت فناورانه در کشور است.
اخبار مرکز